Nokia 3310 - ضبط الحماية 

background image

ا

ﻟﺪ

وﻟ

ﻣﺎ

ﺪا

ا

ﻟﻮ