Nokia 3310 - Brugervejledning

background image

Brugervejledning

9352

757

5. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHM-5NX er i
overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen
form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi og Xpress-on er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker
eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-200

3. Tegic

Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter,
der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som
helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de
er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende
lovgivning, fraskriver Nokia sig ethvert ansvar, det være sig udtrykkeligt eller stiltiende, herunder, men
ikke begrænset til, ansvar for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, for nøjagtigheden,
pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument
eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.