Nokia 3310 - Vigtige oplysninger om sikkerhed

background image

Vigtige oplysninger om sikkerhed

Trafiksikkerhed

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sørg for, at telefonen altid er sikkert
fastspændt i holderen. Læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den
ikke er sikkert fastgjort ved evt. sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor
der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller
være farligt.

Brug kun telefonen i den normale position.

Dele af telefonen er magnetiske. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og
personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor
høreapparatet sidder. Sørg for, at telefonen altid er fastspændt i holderen, da metal kan
tiltrækkes af ørestykket. Sørg for, at kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier ikke er
placeret i nærheden af telefonen, da de lagrede oplysninger kan blive slettet.

Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt
elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.

background image

112

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en
trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren.
Dette bekræftes af de undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research.
Derfor skal personer, der har pacemaker, overholde følgende forholdsregler:

Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.

Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.

Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen
for potentielle forstyrrelser.

Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer
pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt.
tjenesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på
medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af
det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne
radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og
plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner
anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

background image

113

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller
ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske
blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-
systemer). Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte
producenten af evt. udstyr, der er monteret i bilen.

Overholdelse af reglerne

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer.
En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid
overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og
distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke
altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikaliedepoter
og transportfaciliteter til kemikalier, på og i nærheden af gasdrevne maskiner, i områder,
hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og
metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

Biler

Mobiltelefonen skal installeres i en bil og vedligeholdes af professionelt personale. Forkert
installation eller vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på
udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og virker korrekt.

background image

114

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i
samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen
genstande (herunder fastmonteret og trådløst udstyr) i området lige over en airbag eller i det
område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke monteres korrekt i bilen,
kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge telefonen i et fly. Sluk altid telefonen, inden du går ombord i et fly.
Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter,
give anledning til forstyrrelser af mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

I følge FCC-regler er det ikke tilladt at bruge telefonen om bord på et fly, som er i luften. Sluk
altid telefonen, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være
farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser af
mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til
benyttelse af telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

Nødopkald

Vigtigt! Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af
radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af
brugerprogrammerede funktioner. Af denne grund kan forbindelse og dækning
under alle forhold ikke garanteres. Derfor bør en trådløs telefon aldrig anvendes
som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af
yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse telefonnetværk kan der muligvis ikke foretages nødopkald, mens visse
netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug. Kontakt tjenesteudbyderen for at få
flere oplysninger.

background image

115

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

Sådan foretager du et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at signalet er tilstrækkeligt

stærkt.

Nogle netværk forudsætter, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er
indsat korrekt.

2. Tryk på

, og hold den nede det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et

opkald, afslutte en menu m.v.) for at slette displayet, så telefonen er klar til opkald.

3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).

Alarmnumre kan variere fra sted til sted.

4. Tryk på

(

Ring op

)

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan
foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at give så præcise oplysninger som muligt.
Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på
ulykkesstedet - afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

background image

116

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.