Nokia 3310 - Stikordsregister

background image

Stikordsregister

A

adgangskoder

Se også PIN-kode, PIN2-kode, PUK-kode, PUK2-kode,
sikkerhedskode
skifte .......................................................................................................................84

advarselstoner ............................................................................................ 73, 76, 101
afbryde mikrofonen ...................................................................................................29
aflytte beskeder ..........................................................................................................33
afslutte et opkald .......................................................................................................28
afslutte menufunktioner ..........................................................................................20
afvise et opkald ....................................................................................................20, 32
alarm ..............................................................................................................................95

display-symbol ....................................................................................................22

annullere et opkald ....................................................................................................28
automatisk gemte telefonnumre. Se opkaldsinfo, udgående opkald,
indgående opkald, ubesvarede opkald.
automatisk genopkald ...............................................................................................78
automatisk svar ..........................................................................................................80

B

banke på ........................................................................................................................79
batterier

bruge ................................................................................................................... 107

background image

117

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

fjerne ............................................................................................................ 24, 104
oplade ....................................................................................................................25
opladningsindikator ...........................................................................................21
udskifte ..................................................................................................................25

begrænsede numre ....................................................................................................83
beskeder

aflytte .....................................................................................................................33
Se også telefonsvarer

beskedformater ...........................................................................................................63
besvare et opkald .......................................................................................................32

automatisk svar ...................................................................................................80
under et opkald ...................................................................................................33

billedbeskeder ..............................................................................................................60
bogstaver

indtaste ..................................................................................................................36
skifte mellem store og små bogstaver ...................................................38, 40

C

celleinformation .........................................................................................................80
chat .........................................................................................................................59, 67
clear/exit-tast ..............................................................................................................20

afslutte en menufunktion ................................................................................43
afvise et opkald ...................................................................................................32
fjerne et nummer fra skærmen .......................................................................36
rydde displayet ....................................................................................................40
slette et bogstav .................................................................................................40

background image

118

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

D

dæksler, udskifte ...................................................................................................... 104
datoindstilling .............................................................................................................96
display, rydde ...............................................................................................................20
display-symboler ........................................................................................................20

alarm ......................................................................................................................22
læse tekstbeskeder .............................................................................................58
lukkede brugergrupper ......................................................................................22
lydløs tilstand ......................................................................................................22
modtagne tekstbeskeder ..................................................................................22
nedtællingsur .......................................................................................................22
omstilling ..............................................................................................................22
prædiktivt tekstinput .........................................................................................37
stopur .....................................................................................................................22
store og små bogstaver ..............................................................................38, 40
taltilstand .............................................................................................................41
tastaturlås .............................................................................................................22
telefonlinie 2 i brug ...........................................................................................22
traditionelt tekstinput .......................................................................................40

DTMF-toner ............................................................................................................... 104

F

fabriksindstillinger .....................................................................................................85
fabriksindstillinger, gendanne ................................................................................85
flytte markøren ...........................................................................................................19
foretage et opkald ......................................................................................................28

background image

119

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

under et opkald ...................................................................................................31

forudbetalt SIM-kort .................................................................................................72
forudbetalt taletid. Se forudbetalt SIM-kort

G

gemme et navn og et telefonnummer i telefonbogen .............................35, 50
gendanne fabriksindstillinger .................................................................................85
gennemse menuer og indstillinger ........................................................................19

H

håndfri bilsæt (PPH-1) ..............................................................................................80
håndfri brug .................................................................................................................28
hente navne og telefonnumre fra telefonbogen ........................................19, 49

hurtig søgning ..............................................................................................31, 36

hovedtelefon (HDC-5) ........................................................................................34, 80

bruge til taleopkald ............................................................................................54

hukommelsesfunktioner. Se Telefonbog
hurtig søgning ......................................................................................................31, 36
hurtig vejledning .......................................................................................................... 3
hurtigkald ..............................................................................................................31, 52

I

indbakke ........................................................................................................................58
indgående opkald .......................................................................................................69

Se også opkaldsinfo

indstillinger ..................................................................................................................78

gendanne ..............................................................................................................85
opkaldsindstillinger ............................................................................................78

background image

120

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

sikkerhedsindstillinger .......................................................................................81
telefonindstillinger .............................................................................................80

indtaste bogstaver ..............................................................................................18, 35

ved hjælp af prædiktivt tekstinput .........................................................36, 37
ved hjælp af traditionelt tekstinput .......................................................36, 40

indtaste tal ...................................................................................................................18
internationale opkald ................................................................................................28

gemme internationalt præfiks ........................................................................36

K

komponere en ringetone ..........................................................................................74

L

læse tekstbeskeder .....................................................................................................58
låse tastaturet ......................................................................................................22, 34
lommeregner ................................................................................................................90
lukkede brugergrupper ..............................................................................................83

display-symbol ....................................................................................................22

lydindstil. ......................................................................................................................73

ringetoner ................................................................................................... 73, 100
Se også profiler
tastaturtoner .............................................................................................. 76, 101
tone ved besked ........................................................................................ 76, 101

lydindstillinger

advarselstoner ........................................................................................... 76, 101
spiltoner ................................................................................................................89

lydløs tilstand ..............................................................................................................22

background image

121

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

lydstyrke .................................................................................................................19, 29
lys ....................................................................................................................................81

aktivere midlertidigt ..........................................................................................18

M

markør, flytte ...............................................................................................................19
MCN. Se celleinformation
mellemrum, indsætte ................................................................................................40
menufunktioner

åbne ........................................................................................................................42
afslutte ..................................................................................................................43
liste over ................................................................................................................44

mikrofon, afbryde .......................................................................................................29
modtage en ringetone ..............................................................................................76
modtage et navn og et telefonnummer ...............................................................51
modtage et opkald .....................................................................................................32

under et opkald ...................................................................................................33

modtagne tekstbeskeder ..........................................................................................58

N

navne og telefonnumre

gemme ...................................................................................................................50

navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen

definere visningstype .........................................................................................51
få vist .....................................................................................................................19
fjerne ......................................................................................................................50
foretage et opkald ved hjælp af .....................................................................30

background image

122

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

gemme ...................................................................................................................35
kontrollere plads til lagring .............................................................................52
redigere ..................................................................................................................50
sende til en anden telefon ...............................................................................51

nedtællingsur ...............................................................................................................97

display-symbol ....................................................................................................22

netværk

vælge ......................................................................................................................81

netværkstjenester

kommandoredigering .........................................................................................66

nødopkald ........................................................................................................... 15, 114
Nokia Navi-tast ....................................................................................................19, 21
nulstille fabriksindstillinger. Se gendanne fabriksindstillinger
nummer på beskedcentralen ...................................................................................63
nummertaster ..............................................................................................................18
numre, fjerne et nummer fra skærmen ................................................................36

O

omdøbe en profil ..................................................................................................... 102
omregne valutaer .......................................................................................................91

i standby-tilstand ...............................................................................................92

omstille opkald .....................................................................................................32, 86
omstilling ...............................................................................................................32, 86

display-symbol .............................................................................................22, 87

opdatere dato og tid automatisk ...........................................................................98
opkald

background image

123

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

afslutte ..................................................................................................................28
afvise ......................................................................................................................32
annullere ...............................................................................................................28
besvare ...................................................................................................................32
besvare et opkald under et opkald ................................................................33
foretage .................................................................................................................28
foretage et nyt opkald under et opkald .......................................................31
foretage et opkald ved hjælp af telefonbogen ....................................30, 49
hurtigkald .......................................................................................................31, 78
internationale opkald ........................................................................................28
modtage ................................................................................................................32
nødopkald .......................................................................................................... 114
omstille ...........................................................................................................32, 86
skifte mellem to opkald ....................................................................................32
spærre ....................................................................................................................82
taleopkald .............................................................................................................53
tjenestenumre ......................................................................................................49

opkaldsbegrænsning. Se opkaldsspærring
opkaldsinfo ...................................................................................................................68
opkaldsspærring ..........................................................................................................82

adgangskode ..................................................................................................... 107

oplade et batteri .........................................................................................................25
opladningsindikator ...................................................................................................21
oplysningstjeneste .....................................................................................................64
opstartstekst ................................................................................................................80

background image

124

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

P

påmindelser ..................................................................................................................93
pauseskærm ................................................................................................ 73, 77, 102
pauseskærme. Se pauseskærm
piletaster .......................................................................................................................19
PIN-kode .................................................................................................................... 106

anmode ..................................................................................................................82
spørge ....................................................................................................................26

planlægning

alarm ......................................................................................................................95
nedtællingsur .......................................................................................................97
påmindelser ..........................................................................................................93
stopur .....................................................................................................................96

prædiktivt tekstinput ..........................................................................................36, 37

deaktivere .............................................................................................................39
display-symbol ....................................................................................................37
vælge en ordbog .................................................................................................39

profiler ...........................................................................................................................99

aktivere ..................................................................................................................99
indstillinger ................................................................................................ 73, 100
omdøbe ............................................................................................................... 102
redigere ............................................................................................................... 100
slå til ......................................................................................................................99
vælge i standby-tilstand eller i menuen ......................................................18

PUK2-kode ................................................................................................................. 107

background image

125

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

PUK-kode ................................................................................................................... 107

R

rediger kommandoer .................................................................................................66
redigere et navn og et telefonnummer, der er gemt i telefonbogen ...........50
ringe til et nummer igen ..........................................................................................29
ringestyrke .......................................................................................................... 73, 101
ringetoner ........................................................................................................... 73, 100

definere for et specifikt telefonnummer ......................................................50
lydløs ......................................................................................................................22
oprette ...................................................................................................................74

rydde displayet .....................................................................................................20, 40

S

samtalepriser ...............................................................................................................70

begrænse ...............................................................................................................71
vælge enheder .....................................................................................................71

samtaleprisindstillinger ............................................................................................71
samtaletid .....................................................................................................................70
sende

et navn og et telefonnummer til en anden telefon ..................................51
kommandoanmodninger ...................................................................................66
tekstbeskeder .......................................................................................................56

senest kaldte numre ...........................................................................................29, 69

Se også opkaldsinfo

signalstyrke ..................................................................................................................21
sikkerhedsforeskrifter ...................................................................................... 14, 111

background image

126

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

sikkerhedsindstillinger

anmode om sikkerhedskode .......................................................................... 106
anmodning om sikkerhedskode ......................................................................84
begrænsede numre .............................................................................................83
lukkede brugergrupper ......................................................................................83
opkaldsspærring ..................................................................................................82
opkaldsspærringadgangskode ...................................................................... 107
PIN2-kode
PIN-kode ............................................................................................................ 106
PIN-kodeaktivering ............................................................................................82
PUK2-kode ......................................................................................................... 107
PUK-kode ........................................................................................................... 107
telefonsikkerhed ..................................................................................................84

sikkerhedskode .................................................................................................. 16, 106

anmode ..................................................................................................................84
spørge ....................................................................................................................26

SIM-kort

bruge ......................................................................................................................23
indsætte ................................................................................................................23

SIM-tjenester ........................................................................................................... 103
skabeloner ....................................................................................................................61
skrive

navne i telefonbogen .........................................................................................35
opstartstekst ........................................................................................................80
påmindelser ..........................................................................................................93

background image

127

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

tekstbeskeder .......................................................................................................56
ved hjælp af prædiktivt tekstinput .........................................................36, 37
ved hjælp af traditionelt tekstinput .......................................................36, 40

slette

automatisk gemte telefonnumre ...................................................................69
nummer fra skærmen ........................................................................................36
tegn ........................................................................................................................20
tekstbeskeder .......................................................................................................59

smileys ...........................................................................................................................62
SMS-beskeder. Se tekstbeskeder
spærre et opkald .........................................................................................................82
specialtegn ...................................................................................................................40
spil ..................................................................................................................................88
spiltoner .................................................................................................................73, 89
sprog på displaytekster .............................................................................................80
standby-tilstand .........................................................................................................20

display-symboler i ..............................................................................................20
omregne valutaer ...............................................................................................92

stopur .............................................................................................................................96

display-symbol ....................................................................................................22

store og små bogstaver

skifte mellem ................................................................................................38, 40

T

tænd/sluk-tast .............................................................................................................18
tænde og slukke ...................................................................................................18, 26

background image

128

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

taleopkald .....................................................................................................................53

bruge HDC-5-hovedtelefon .............................................................................54
føje en stemmekode til et navn og telefonnummer .................................53
foretage et opkald ved hjælp af .....................................................................54

taltilstand, display-symbol ......................................................................................41
tastatur

lås .....................................................................................................................22, 34
lydindstil. .............................................................................................. 73, 76, 101
oversigt ..................................................................................................................18

tegnsætningstegn ......................................................................................................40
tekstbeskeder

beskedformater ...................................................................................................63
besvare ...................................................................................................................59
display-symbol ....................................................................................................22
få vist .....................................................................................................................60
gemme ...................................................................................................................56
indstillinger ..........................................................................................................62
læse ........................................................................................................................58
nummer på beskedcentralen ...........................................................................63
sæt ..........................................................................................................................62
sende ......................................................................................................................56
skabeloner .............................................................................................................61
skrive ......................................................................................................................56
slette ......................................................................................................................59
smileys ...................................................................................................................62

background image

129

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

transmiss.rapporter ............................................................................................64
venteperiode ........................................................................................................63

Telefonbog

åbne ........................................................................................................................49

under et opkald ...........................................................................................49

bruge ......................................................................................................................49
definere visningstype for indhold i telefonbogen .....................................51
fjerne et navn og et telefonnummer fra telefonbogen ...........................50
foretage et opkald ved hjælp af ..............................................................30, 49
gemme et navn og et telefonnummer ...................................................35, 50
hente navne og telefonnumre ........................................................................49
kontrollere mængden af ledig plads .............................................................52
redigere et navn og et telefonnummer ........................................................50
sende et navn og et nummer til en anden telefon ...................................51

telefonindstillinger .....................................................................................................80
telefonlinie

display-symbol ....................................................................................................22
vælge ......................................................................................................................79

telefonnumre, der er ringet til ................................................................................19
telefonsikkerhed .........................................................................................................84
telefonsvarer

gemme telefonnummer ....................................................................................66
omstille opkald ....................................................................................................86

tidszone. Se Autoopdatering af dato/tid
tilbehør

background image

130

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

håndfri bilsæt (PPH-1) ...............................................................................28, 80
hovedtelefon (HDC-5) ................................................................................54, 80

tjenestenumre, ringe til ............................................................................................49
tjenester

SIM-tjenester .................................................................................................... 103

tone ved besked ................................................................................................ 76, 101
traditionelt tekstinput .......................................................................................36, 40

display-symbol ....................................................................................................40

traffiksikkerhed ........................................................................................................ 111
typer af ringesignaler ...................................................................................... 73, 101

U

ubesvarede opkald .....................................................................................................69

Se også opkaldsinfo

udbakke .........................................................................................................................60
udskifte dæksler ....................................................................................................... 104
ur

indstille til eller fra ............................................................................................96
opdatere i henhold til tidszone .......................................................................98
vælge timeformat ...............................................................................................96

V

valutaer, omregne ......................................................................................................91
vedligeholdelse ......................................................................................................... 109
ventetilstand. Se standby-tilstand
vibrationssignal .......................................................................................... 73, 77, 102
vise eget telefonnummer til den, der ringes op til ...........................................79

background image

131

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.

visitkort. Se sende et navn og et nummer til en anden telefon ...................51

background image

9359976_da_3.fh10 2.4.2003 13:33 Page 1

Denne begrænsede garanti skal gælde for en del af Nokia
Mobile Phones' Europa & Afrika region, medmindre der
gælder en lokal garanti. Nokia Corporation, Nokia Mobile
Phones ("Nokia") garanterer, at dette NOKIA produkt
("Produkt" eller "Produktet") på tidspunktet for det
oprindelige køb af Produktet er mangelfrit i relation til
materialer, konstruktion og udførelse på de nedenfor anførte
betingelser:

1. Denne begrænsede garanti er givet over for slutkøberen

af Produktet ("Kunde" eller "Kunden"). Garantien skal ikke
udelukke eller begrænse (i) nogen præceptive
lovregulerede rettigheder for Kunden eller (ii) nogen af
Kundens rettigheder over for sælgeren/forhandleren af
Produktet.

2. Garantiperioden er tolv (12) måneder fra den dag, hvor

den første Kunde købte Produktet. I tilfælde af et
efterfølgende køb eller anden ændring i ejer-/
brugerforholdet, skal garantiperioden fortsætte for den
resterende del af tolv (12) måneders perioden og i øvrigt
forblive upåvirket. Denne begrænsede garanti er kun
gældende og retskraftig i følgende lande: Bosnien,
Bulgarien, Cypern, Estland, ethvert medlemsland inden
for den Europæiske Union, Island, Israel, Kroatien, Letland,
Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumænien,
Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Den Tjekkiske Republik og
Ungarn.

3. Under garantiperioden vil Nokia eller Nokias autoriserede

servicerepræsentant efter eget skøn reparere eller udskifte
et mangelfuldt Produkt. Nokia vil returnere det reparerede
Produkt eller et andet Produkt til Kunden i god
driftstilstand. Alle dele eller andet tilbehør, som er udskiftet,
skal tilhøre Nokia.

4. Et repareret eller udskiftet Produkt gives ikke en forlænget

eller fornyet garantiperiode.

5. Denne begrænsede garanti dækker ikke malede

covers/fronte eller andre tilsvarende personificerede dele.
I alle tilfælde, hvor en åbning eller lukning af en operatør-
SIM-lås er nødvendig, vil Nokia først henvise Kunden til
en sådan operatør for åbning eller lukning af denne
operatør-SIM-lås, før reparation eller udskiftning af
Produktet kan finde sted.

6. Denne begrænsede garanti skal ikke gælde, for forringelser

som følge af almindelig slitage. Denne begrænsede garanti
skal endvidere ikke gælde hvis:

(i) manglen er forårsaget af den omstændighed, at Produktet
har været genstand for: brug i strid med ejer-/bruger-
manualen, hårdhændet behandling, udsat for fugt, damp
eller ekstreme termiske eller miljømæssige forhold eller
udsat for hurtige ændringer i sådanne forhold, tæring, iltning,
uautoriserede modifikationer eller tilslutninger, uautoriseret
åbning eller reparation, reparation ved brug af uautoriserede
reservedele, forkert brug, fejlagtig installering, uheld,
naturkræfter, spild af mad eller væske, påvirkning fra kemiske
produkter, eller andre begivenheder uden for Nokias kontrol
(herunder, men ikke begrænset til mangler ved forbrugsdele,
som for eksempel batterier, der alle ifølge sagens natur har

en begrænset levetid, og brud eller skade på antenner),
medmindre manglen er forårsaget direkte af mangler ved
materialer, konstruktion eller udførelse;

(ii) Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant ikke
inden for tredive (30) dage efter manglens tilsynekomst og
inden for garantiperioden har modtaget meddelelse fra
Kunden om manglen;

(iii) Produktet ikke er indleveret til Nokia eller Nokias
autoriserede servicerepræsentant inden for tredive (30)
dage efter manglens tilsynekomst og inden for
garantiperioden;

(iv) Produktets serienummer, tilhørende datokode eller IMEI-
nummeret er blevet fjernet, udvisket, gjort ulæseligt, ændret
eller er ulæseligt;

(v) manglen er forårsaget af en mangelfuld funktion i
mobiltelefoni-netværket;

(vi) manglen er forårsaget af den omstændighed, at
Produktet har været brugt i forbindelse med eller tilsluttet
til tilbehør, som ikke var produceret eller leveret af Nokia,
eller Produktet har været brugt på en anden måde, end den
der var tilsigtet;

(vii) manglen er forårsaget af den omstændighed, at batteriet
har været kortsluttet, eller forseglingen af batteriets indre
eller af batteriets celler har været opbrudt eller viser spor
af, at der har været foretaget eller forsøgt foretaget
ændringer ved dem, eller batteriet har været brugt i andet
udstyr, end det som batteriet var specificeret til; eller

(viii) softwaren i Produktet behøver en opgradering som
følge af ændringer i mobiltelefoni-netværkets parametre.

7. For at gøre denne begrænsede garanti gældende skal

Kunden fremvise enten (i) et læseligt og ikke-modificeret
originalt garantibevis, som udtrykkeligt angiver navn og
adresse på sælger, dato og sted for købet, produkttypen
og IMEI- eller andet serienummer, eller alternativt (ii) en
læselig og ikke-modificeret original kvittering, som
indeholder samme information, hvis denne kvittering
forevises til sælgeren/forhandleren af Produktet.

8. Denne begrænsede garanti er Kundens eneste

misligholdelsesbeføjelse over for Nokia, og Nokias eneste
ansvar over for Kunden for mangler eller funktionsfejl ved
Produktet. Denne begrænsede garanti erstatter alle øvrige
garantier og ansvarsbestemmelser, uanset om sådanne
bestemmelser er mundtlige, skriftlige, (ikke-præceptive)
lovregulerede, kontraktmæssige, i erstatning eller på
anden måde. Nokia er under ingen omstændigheder
ansvarlig for nogen hændelig skade, følgeskade eller
indirekte skade. Nokia er ej heller under nogen
omstændigheder ansvarlig for nogen direkte skade,
omkostning eller udgift, hvis Kunden er en juridisk person.

9. Enhver ændring eller tilføjelse til denne begrænsede

garanti forudsætter Nokias forudgående skriftlige
samtykke.

9359976/03

BEGRÆNSET PRODUCENTGARANTI

DEL AF REGION EUROPA & AFRIKA

background image

9359976_da_3.fh10 2.4.2003 13:33 Page 2

GARANTIBEVIS

UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER

Købers navn:_____________________________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Land: _____________________________________________________________________________________________
Tlf.: _______________________________________________________________________________________________

Købsdato (dag/måned/år):

/

/

Produkttype (på telefontypeetiketten under batteri):

Produktmodel (på telefontypeetiketten under batteri):

Telefonserienr. (på telefontypeetiketten under batteri):

/

/

/

Købested: ________________________________________________________________________________________
Butiksnavn: ______________________________________________________________________________________
Butiksadresse: ___________________________________________________________________________________

Stempel