Nokia 3310 Hjelp

background image

Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias

brukerhåndbøker, 7. juni 1998" (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

Brukerhåndbok

9352

755

5. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-5NX er i
samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www. nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi og Xpress-on er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for
sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å
endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke,
vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter
gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke
begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til
nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å
revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste
Nokia-forhandler.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.