Nokia 3310 Hjälp

background image

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker,

7 juni 1998" (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

Användarhandbok

9352

754

Utgåva 5

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHM-5NX
uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www. nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i
vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi och Xpress-on är registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller
varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic
Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar
i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild,
tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande
lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt
ändamål. Nokia reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

Tillgången till särskilda tillbehör kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

background image

Copyright

©

2003 Nokia. All rights reserved.